પ્રશ્નપત્ર - ૧૨

પ્રશ્નપત્ર ૧૨

પ્રશ્નપત્ર - ૧૦

પ્રશ્નપત્ર ૧૦

પ્રશ્નપત્ર - ૯

પ્રશ્નપત્ર ૯

પ્રશ્નપત્ર - ૮

પ્રશ્નપત્ર ૮

પ્રશ્નપત્ર - ૭

પ્રશ્નપત્ર ૭

પ્રશ્નપત્ર - ૬

પ્રશ્નપત્ર ૬

પ્રશ્નપત્ર - ૫

પ્રશ્નપત્ર ૫

પ્રશ્નપત્ર - ૪

પ્રશ્નપત્ર ૪

પ્રશ્નપત્ર - ૩

પ્રશ્નપત્ર 3

પ્રશ્નપત્ર - ૨

પ્રશ્નપત્ર ૨

પ્રશ્નપત્ર - ૧

 

પ્રશ્નપત્ર ૧૧ (Question Paper 11)

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ બાર વ્રત અને તે દરેક વ્રતની આચારમંડિત વિલક્ષણ આચારસંહિતા ઘડી આપી છે. શ્રાવક અને શ્રાવિકા માટેના બાર વ્રતો ત્રણ ભાગોમાં વિભક્ત છે. ૧. અણુવ્રત : (મૂળભૂત નાના વ્રતો-નિયમો) ૨. ગુણવ્રત : (મૂળભૂત વ્રતોને બળ આપનાર ગુણરૂપ વ્રતો) ૩. શિક્ષાવ્રત : (સંસારમાં સાધુ જીવનની ઝાંખી
Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૧૨

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૧૦

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૯

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૮

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૭

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૬

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૫

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૪

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૩

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર – ૨

પ્રશ્નપત્ર - ૧

પ્રશ્નપત્ર – ૧

Preview item is not available!

પ્રશ્નપત્ર ૧૧ (Question Paper 11)