પ્રભુ કૃપા સે .mp3 - 02 PRABHU KRIPA SE

યુગપ્રધાન આચાર્યમસ  પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રી  ચંદ્રશેખર વિજયજી મ.સા. ને ભાવભીની વંદના 

ગુરુભક્તિ કરતાં  સંજયભાઈ વખારિયા ની સાથે જોડાઈએ અને આપણે પણ કહીએ  . . .

પ્રભુ કૃપા સે ગુરુ મિલે, ગુરુ કૃપા સે પ્રભુ મિલે . . .

 

guruma_album

અજ્ઞાન તિમિરાંધાંનામ,
જ્ઞાનામ્ જનાંમ્ શલાક્યા;
નેત્ર ઉન્લ્મિલીતમ્ યેન,
તસ્મૈ શ્રી ગુરૂવે નમઃ ||

આલ્બમ –  ગુરૂમાં

 

પ્રસ્તાવના  સંજય વખારિયા
સ્વર કેતન દેઢિયા
સંગીત સંજય પરમાર

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.