લવાજમ Subscription Gyan4U

તપોવન સંસ્કારધામ વિધાલય, મુંબઈ દ્વારા પ્રકાશિત સરળ ભાષામાં જૈન તત્વજ્ઞાન Gyan4u – ગુજરાતી માસિક આજીવન લવાજમ – ભારત રૂ. ૨૦૦૦/- વાર્ષિક લવાજમ – વિદેશ માટે રૂ. ૧૬૦૦/- લવાજમ NEFT / IMPS અને નેટ બેંકિંગ થી ભરી શકશો. ઓરિયન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ ખાતા નં. 09952191023911 શાખા ભાયંદર (ઈ.)

Read more